Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Ochrona Państwa prywatności ma dla nas bardzo duże znaczenie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, zwaną dalej polityką, która wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu Tarnowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, zwanego dalej serwisem, funkcjonującego pod adresem www.tozz.pl.


Właścicielem serwisu serwisu jest Tarnowski Okręgowy Związek Żeglarski z siedzibą w Tarnowie /33-100/, przy ul. Bitwy pod Studziankami 8, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Kraków w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566889, posiadającym REGON 851767263, NIP 873-27-94-179 zwany danej TOZŻ.

II. Przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) oraz zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy iż administratorem danych osobowych jest Tarnowski Okręgowy Związek Żeglarski z siedzibą z siedzibą w Tarnowie /33-100/, przy ul. Bitwy pod Studziankami 8, wpisany do rejestru stowarzyszeń pod nr KRS 0000566889.

Dane osobowe użytkowników serwisu przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej zgody lub zgód i wymogami prawa polskiego.

Ponieważ TOZŻ realizuje zadania publiczne, by zadbać o ochronę danych osobowych powołaliśmy IODO (Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Z inspektorem ochrony danych osobowych w TOZŻ można nawiązać kontakt poprzez adres e-mail: tozz@tozz.pl lub przekazując informację bezpośrednio poprzez Biuro TOZŻ.

TOZŻ przykłada dużą wagę do dbania o bezpieczeństwo przekazywanych nam danych. Staramy się, by były one przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jeśli dostrzeżecie Państwo sytuację, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa danych, poinformujcie nas o tym kierując informację do powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dedykowany kontakt w sprawach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych jest adres e-mail: tozz@tozz.pl.

Podany wyżej adres ma ułatwić również Państwu kontakt z nami we wszelkich innych kwestiach związanych z ochroną Państwa danych osobowych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, którym obecnie jest GIODO (którego nazwa zostanie zmieniona na UODO) gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

III. Udostępnianie danych osobowych

Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, jeśli użytkownik nie został poinformowany o celu i zakresie powierzania oraz gdy dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub w wyniku postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne do realizacji usług i zadań realizowanych dla Państwa przez TOZŻ. Zgody te są wymagane i regulowane adekwatnymi do nich przepisami prawa państwowego (przesłanie podpisanych druków i formularzy, wysłanie zgłoszenia i opłaty za egzamin, wniosek o wydania patentu, wniosek o rejestrację jachtu itp.) stanowi zawarcie umowy z TOZŻ na wykonanie określonego zadania lub usługi. Do realizacji tych zadań konieczne jest pozyskanie od Państwa określonych danych (w tym danych osobowych). Państwa dane zbieramy w zakresie minimalnym, na okres niezbędny do wykonania umowy lub zgodnie z nałożonym na nas obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów krajowych lub międzynarodowych.

Osobie podającej dane osobowe przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo sprostowania danych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania;
 • prawo usunięcia danych;
 • wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych.

Do realizacji swoich usług TOZŻ nie profiluje danych. Jednak do celów realizacji zadań zleconych TOZŻ możemy być zobowiązani przekazać Państwa dane. Mogą one wtedy podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Odbywać się to będzie jedynie, jeśli uprawni Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Państwo wyrazicie na to zgodę.

TOZŻ jako podmiot realizujący zadania publiczne, zobowiązany jest do przetwarzania danych  do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych. Oznacza to, że w myśl przepisów Rozporządzenia RODO, przetwarzanie przez TOZŻ do powyższych celów nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z celami pierwotnymi (tu rozumianymi jako np. wydanie patentu, rejestracja jachtu, przeprowadzenie egzaminu na patenty żeglarskie, udział w regatach, wydanie orzeczeń zdolności żeglugowej itp.).

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych – Państwa dane mogą być wykorzystane do prezentowania Państwu reklam produktów i usług naszych oraz zaufanych partnerów. Zgodę tę można wycofać w każdym momencie, jest ona dobrowolna i nie ma wpływu na zawarcie oraz realizację umowy (wyjątek stanowią umowy, w którym cel marketingowy zostanie określony jako cel podstawowy usługi lub stanowi część umowy sponsorskiej czy reklamowej). Odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi wtedy TOZŻ informowanie o nowych ofertach, wydarzeniach i usługach.

TOZŻ zbiera dane osobowe jedynie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług, których jest ono odbiorcą
TOZŻ realizując swoje cele statutowe świadczy usługi, których odbiorcami mogą być dzieci poniżej 16 roku życia (np. przystąpienie do egzaminu na patent żeglarza jachtowego, wydanie patentu, udział w zawodach/regatach, umowa zawodnika z TOZŻ). Przykładamy szczególną uwagę do obsługi tych zadań. W takim wypadku zawsze żądamy, by zgodę na przetwarzanie danych wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Przekazane dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. W tym zakresie podejmuje starania, by zweryfikować czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała. Oznacza to, że możemy podjąć działania, które potwierdzą nam taką zgodę w inny sposób.

Przekazywanie Państwa danych innym podmiotom
TOZŻ realizując swoje cele statutowe i podejmując działania realizacji zadań publicznych współpracuje z innymi organizacjami, firmami czy podmiotami prawnymi. Koncentrując się na naszej misji i realizacji zadań statutowych część działań organizacyjnych i technicznych zlecamy podmiotom zewnętrznym. Również niektóre z naszych celów statutowych powierzamy podmiotom z nami współpracujących. Nasi członkowie zwyczajni stanowią również grupę podmiotów z własną osobowością prawną. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, każda taka instytucja czy podmiot, jeśli do realizacji zleconych zadań ma od nas przekazane Państwa dane osobowe, staje się procesorem Państwa danych, które TOZŻ powierza. Macie Państwo prawo do dokładnej informacji, komu i w jakim celu TOZŻ powierzył Państwa dane. Każdy z tych podmiotów ma prawo przetwarzanie tych danych tylko w zakresie i w celu, w jakim powierzył te dane TOZŻ. Ponieważ dbamy, by Państwa dane były chronione, zawieramy odpowiednie umowy z podmiotami, a także mamy prawo do kontroli i nadzoru nad tymi danymi w tych podmiotach. Wszelkie Państwa prawa dotyczące Państwa danych osobowych obowiązują przynajmniej w takim samym zakresie TOZŻ, jak i podmiot, któremu dane powierzono. Posiadacie Państwo prawo do informacji, którym podmiotom powierzyliśmy Państwa dane.

Przekazywanie danych organizacjom międzynarodowym lub do państw trzecich
TOZŻ jest organizacją, która realizuje swoje zadania i cele uczestnicząc aktywnie jako członek, partner lub uczestnik w strukturach międzynarodowych na terenie całego świata. Uczestniczymy w rywalizacji sportowej, jak i w amatorskiej, klasach międzynarodowych, gdzie startują nasi zawodnicy czy przedstawiciele. Jesteśmy też członkami organizacji międzynarodowych. Realizując takie zadanie  przekazujemy dane osobowe uczestników do organizatorów, czy instytucji, w celu uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wypełniając zadania członkowskie, organizując podróż czy rezerwację. Oznacza to, że w naszej działalności przekazujemy dane osobowe osób fizycznych do państw trzecich, jak również do nas spływają dane zawodników, trenerów czy innych osób zamieszkałych poza UE. Przekazywanie danych osobowych osób fizycznych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych podlega naszej szczególnej uwadze. Jeśli takie działanie będzie dotyczyło Państwa osoby, to na etapie zawierania umowy będziecie Państwo o tym poinformowani. Będziecie musieli samodzielnie wyrazić zgodę na takie przetwarzanie.

IV. Pliki cookie

W celu umożliwienia użytkownikom korzystania z naszego serwisu oraz zapewnienia działania niektórych funkcji strony internetowej używamy plików cookies (tzw. ciasteczka). "Ciasteczko" to mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika kiedy przeglądarka użytkownika jest zamknięta. „Ciasteczek” używamy m. in w celu monitorowania sposobu korzystania z serwisu przez  użytkowników i ewentualnego wprowadzania w serwisie modyfikacji dla lepszego i sprawniejszego jego funkcjonowania.

Możecie Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym uniemożliwi poprawne działanie niektórych dostępnych opcji naszego serwisu.

Nie odpowiadamy za stosowanie plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym w naszym serwisie.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego /po zalogowaniu/, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach serwisu tozz.pl mogą być stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.;
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania /przeglądarki internetowej/.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziecie Państwo w sekcji „Pomoc”, w menu swojej przeglądarki internetowej.

V. Bezpieczeństwo danych

Strony w ramach serwisu, dostęp do których wymaga podania danych osobowych lub loginu i hasła, szyfrowane są przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL). Szyfrowanie zapewnia poufność danych osobowych użytkownika w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem Internetu.

VI. Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość administratorów serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu, jak również w celach analizy statystycznej.

VII. Łącza do innych stron internetowych

Na stronach naszego serwisu możemy m.in. umieszczać linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli innych stron.

VIII. Pytania i kontakt

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych lub Polityki prywatności to prosimy o kontakt pod adresem tozz@tozz.pl.